ข่าวสารวิทยาลัย rss

ประชาสัมพันธ์


ข่าวการศึกษา


ข่าวกิจกรรม


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


สาระความรู้


สื่อมัลติมีเดีย

rss

รูปภาพกิจกรรม

rss

วารสารข่าวสถาบันพระบรมราชชนก

rss

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระบบงาน


 • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
 • ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 • ระบบทะเบียนและระบบการจัดการศึกษา
 • ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์
 • ระบบศิษย์เก่า วสส.ชลบุรี
 • ระบบการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
 • ระบบห้องสมุดออนไลน์
 • ระบบการจัดการเอกสารออนไลน์
 • SyncThru Admin
 • ระบบการจัดการคลินิคทันตกรรม
 • ค้นหางานวิจัยออนไลน์
 • ฐานข้อมูลวิจัย EBSCO HOST Reaearch Database
 • ระบบการจัดการภาพมัลติมิเดีย
 • ระบบจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรม
 • ระบบจัดการเครื่องพิมพ์ออนไลน์
 • ระบบการจัดการผู้ใช้งานเครื่องข่ายอินเตอร์เน็ต
 • ระบบการเติมเงินเครื่องพิมพ์

วิทยาลัยในสังกัด


 1. วิทยาลัยพยาบาล

 2. วิทยาลัยการสาธารณสุข

 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์

 4. วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

 5. แก้วกัลยาสิกขาลัย

 6. วิทยาลัยการแพยท์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.