ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3 เเละ มคอ.4) ระยะที่ 3

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3 เเละ มคอ.4) ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคารอินทนิลเพลส วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.