ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร

(มคอ.๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข”

ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารอินทนิลเพลส วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.