หลักสูตรที่รับเข้าศึกษา

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.