หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรอื่นๆ

  1. โควตาบุคคลทั่วไป หมายถึง โควตาสำหรับผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด ที่มีโควตาเข้าศึกษา
  2. โควตามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) หมายถึง โควตาเข้าศึกษาของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยใช้ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาเข้าศึกษา
  3. โควตาแหล่งฝึก หมายถึง โควตาที่วิทยาลัยแต่ละแห่งจัดสรรให้กับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัย ที่กระจายอยู่ในจงหวัดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หมายเหตุ

          สำหรับการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในโควตา อสม. และบุตร อสม. มีการดำเนินการตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ และประกาศฯ การรับสมัครและคัดเลือกบุตรอาสาสมัครสาธารณสุข (บุตร อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.