คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  2. เป็นผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
  3. เฉพาะผู้สมัครในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๔๕ เซนติเมตร สำหรับในหลักสูตรอื่นๆ ไม่จำกัดส่วนสูงของผู้สมัคร
  4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปรกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
  5. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
  6. ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๕๑ และไม่เป็นภิกษุ สามเณรตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
  7. กรณีใช้สิทธินักเรียนทุนการศึกษาโครงการเสมาพัฒนาชีวิต ต้องเป็นนักเรียนที่ ได้รับการศึกษาจากโครงการเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.