คุณสมบัติทางการศึกษา

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรศึกษาธิการ ทั้งการศึกษาใน โรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน และครบตามเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.) ดังนี้
  • หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) ในหมวดวิชาเลือกเสรีให้รวมวิทยาศ่าสตร์ (โครงสร้าง ๒) ๒๕ หน่วยการเรียน หรือวิทยาศาสตร์ (โครงการ ๓) ๒๑ หน่วยการเรียน คณิตศาสตร์ (โครงการ ๑) ๑๕ หน่วยการเรียน ภาษาอังกฤษ ๑๒ หน่วยการเรียน
  • หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ รายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไ ม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤต ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)
  • หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆเทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตร การศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาค ปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
 2. เป็นผู้ที่มีผลคะแนน ดังนี้
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) 5 กลุ่มสาระ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาไทย และสังคมศึกษา
  • ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รหัสวิชา ๐๑-๐๕ ได้แก่ ภาษาไทย (รหัสวิชา ๐๑) สังคมศึกษา (รหัสวิชา ๐๒) ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา ๐๓) คณิตศาสตร์ (รหัสวิชา ๐๔) และวิทยาศาสตร์ (รหัสวิชา ๐๕)

          ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) ๓ วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ๒ (รหัสวิชา ๑๓) คณิตศาสตร์ ๒ (รหัสวิชา ๑๔) และ วิทยาศาสตร์ ๒ (รหัสวิชา ๑๕) โดยสามารถเลือกผลคะแนนการสอบในครั้งที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ในการสอบ A-NET ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ (กรณีมีผลคะแนนการสอบมากกว่า ๑ ครั้ง)

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระบบรับตรง ต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษา ดังนี้

 1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ เทอม (ม.๔–ม.๖ เทอมแรก) สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ๖ เทอม สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖แล้ว ต้องไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
 2. คะแนนเฉลี่ย (GPA) ของแต่ละกลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.