จำนวนการรับผู้เข้าศึกษา

จำนวนการรับผู้เข้าศึกษา

          มีการจัดสรรโควตาให้บุคคลในพื้นที่เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆเป็นรายจังหวัด โดย พิจารณาจากความต้องการบุคลากรของหน่วยงานภายในจังหวัดนั้นๆสอบถามจำนวน โควตาการรับเข้าศึกาแต่ละหลักสูตร ได้ที่วิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดที่เป้นภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.