สิทธิของผู้สมัคร

สิทธิของผู้สมัคร

  1. สมัครได้หลายหลักสูตรและหลายโควตา ตามที่มีคุณสมบัติที่จะสมัครได้ และตามที่จังหวัด ซึ่งเป็นภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านได้รับการจัดสรร
  2. เลือกสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในโควตาของกรมสุขภาพจิต ซึ่งไม่จำกัด ภูมิลำเนาของผู้สมัคร
  3. ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในโควตาของกรมสุขภาพจิต และกรมการแพทย์ ซึ่งเป็นโควตาในเขตกรุงเทพมหานคร และไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.