วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

  1. ใช้ชุดใบสมัครคัดเลิอกเข้าศึกษาโดยแยกของแต่ละวิทยาลัย สามารถขอซื้อได้ที่วิทยาลัย หรือ download ได้ที่ wedsite ของวิทยาลัยแต่ละแห่ง ที่กำหนดให้เป็นสถานที่รับสมัคร ในแต่ละหลักสูตร/จังหวัด
  2. ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทางอินเตอร์เน็ต โดยสมัครหรือส่งใบสมัคร ไปตามวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นสถานที่รับสมัคร แต่ละหลัดสูตร/จังหวัด นั้น
  3. การสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใน โควตากรมสุขภาพจิต สมัคร ได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร
  4. ผู้สมัครระบุอันดับการเลือกหลักสูตรและโควตาที่สมัคร
  5. วิทยาลัยที่รับสมัครจะออกบัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อให้ผู้สมัครถือไว้ เป็นหลักฐาน และออกใบเสร็จรับเงินค่าสมัครให้กับผู้สมัคร

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.