ระบบสารสนเทศ

 

  • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร  ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  
  • ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ระบบทะเบียนและระบบการจัดการศึกษา  
  • ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์  ระบบศิษย์เก่า วสส.ชลบุรี  
  • ระบบการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์  ระบบห้องสมุดออนไลน์  
  • ระบบการจัดการเอกสารออนไลน์  SyncThru Admin  
  • ระบบการจัดการคลินิคทันตกรรม  ค้นหางานวิจัยออนไลน์
  • ฐานข้อมูลวิจัย EBSCO HOST  Reaearch Database  ระบบการจัดการภาพมัลติมิเดีย  
  • ระบบจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรม  ระบบจัดการเครื่องพิมพ์ออนไลน์  
  • ระบบการจัดการผู้ใช้งานเครื่องข่ายอินเตอร์เน็ต  ระบบการเติมเงินเครื่องพิมพ์

 

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.