หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

  1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
  2. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

หลักสูตรต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

  1. หลักสูตร ปวส. ส.ศ. (เทคนิคเภสัชกรรม)
  2. หลักสูตร ปวส. เวชกิจฉุกเฉินการแพทย์

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.