ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

                   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี  ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี เดิมคือ “ศูนย์อบรมและแสดงการปฏิบัติการอนามัยจังหวัดชลบุรี” จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2494   ใช้เป็นสถานที่อบรมฟื้นฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่อนามัยทุกประเภท  ต่อมาในปี พ.ศ. 2500  ได้จัดตั้งโรงเรียนพนักงานอนามัย  และเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานอนามัยเป็นแห่งแรก   ปี พ.ศ. 2506 เปลี่ยนชื่อ เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมอนามัยภาคกลางจังหวัดชลบุรี”

                  พ.ศ. 2510  ได้ตั้งโรงเรียนทันตาภิบาล  ผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านทันตกรรมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี  คือ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 และได้ยุติการรับนักศึกษาตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในปีการศึกษา 2556 

ในปีพ.ศ. 2552 เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) จัดการเรียนการสอนโดยการเทียบโอนหน่วยกิต และได้ยุติการรับนักศึกษาตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปีพ.ศ. 2554 ในปีเดียวกัน ได้เปิด หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 และเป็นสถาบันสมทบกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน

                 พ.ศ. 2515  จัดตั้งโรงเรียนอนามัยอำเภอขึ้น  ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสาธารณสุขอำเภอแต่ได้ยกเลิกหลักสูตรนี้ในปี พ.ศ.2528  และได้จัดอบรมอีก 2 รุ่น  ในปี พ.ศ. 2537  มีผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนี้รวมทั้งสิ้น จำนวน 725 คน

                พ.ศ. 2521  ได้ยกฐานะเป็น  “วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลาง  จังหวัดชลบุรี”   เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พื้นฐาน ม.ศ.3  ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2537  ได้เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พื้นฐาน ม.ศ.5 

พ.ศ. 2533 เปิดหลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม  ผลิตเจ้าพนักงานเภสัชกรรมเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 ในปัจจุบันพัฒนามาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

              พ.ศ. 2537  ได้รับพระราชทาน พระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ว่า  “ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี ”

              พ.ศ. 2540  วิทยาลัย ได้เป็นวิทยาลัยสมทบกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  รับนักศึกษาเรียนที่วิทยาลัย ตลอด 4 ปีและได้ยุติการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2554

              พ.ศ. 2551 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย ปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน พ.ศ.2549 ได้พัฒนาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 2556

ส่วนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย พ.ศ.2551 ได้ยุติการรับนักศึกษาตามนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุข แต่ในปัจจุบันได้ร่วมผลิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยกับมหาวิทยาลัยบูรพา

              พ.ศ. 2554 เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2554  และเป็นสถาบันสมทบกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

              วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี  เริ่มมีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระหว่างประจำการตั้งแต่ พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ หลายหลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์และการสาธารณสุขระดับสูง  หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น และพัฒนาผู้บริหารเฉพาะตำแหน่งระดับกลาง สำหรับสาธารณสุขอำเภอ พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ สำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  และจัดบริการวิชาการแก่สังคมโดยอบรมหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ พัฒนาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ดูแลหญิงหลังคลอด (ทับหม้อเกลือ) พนักงานสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตร 4 เดือน) เป็นต้น นอกจากนี้วิทยาลัย ได้ทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  หน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการศึกษา และฝึกอบรมของหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถานที่

พื้นที่          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  มีพื้นที่รวม  30 ไร่  2 งาน

                ที่ตั้ง           เลขที่ 29  หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000

                โทรศัพท์      (038) 275663, 275665, 286949

                โทรสาร        (038) 274245

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.