สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     

 

          สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้ทรงริเริ่มให้จัดตั้งหน่วยแพทย์ พอ.สว. ขึ้น และยังทรงรับพระราชภาระอีกหลายประการที่เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระบรมราชชนก อาทิพระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลืองานด้าน การแพทย์ของศิริราชมูลนิธิ และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังทรงอุปถัมภ์ในกิจการของมูลนิธิอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับงาน สาธารณสุข เช่น มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กปัญญาอ่อน มูลนิธิถันยรักษ์และ มูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อน เป็นต้น

          นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นในในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแต่พสก นิกรชาวไทยโดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสห่างไกลและทุรกันดารอันก่อให้บังเกิดต่อพสกนิกรชาวไทย เป็นเอนกอนันต์ ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่า "พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย"

พระอนุศาส์นในสมเด็กพระบรมราชชนก

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์"

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.