พระมหากรุณาธิคุณแก่สถาบันฯ

 

          วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๗ ทรงรับวิทยาลัยแห่งนี้ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง จนกระทั่งทรงเสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และได้รับทุนอุดหนุนจากมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

          เมื่อครั้งยังทรงมีพระชนม์ชีพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่รุ่น ๑ จนถึงรุ่น ๕ (พ.ศ.๒๕๑๒ - ๒๕๑๖)

 

          ในปีการศึกษา ๒๕๐๙ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยภาคใต้ (ในปีพ.ศ.๒๕๑๗ ยกฐานะเป็น วิทยาลัยพยาบาลสงขลา) พร้อมทั้งพระราชทานนามาภิไธยย่อ ส.ว. ให้เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน

          ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชทานหมวกให้แก่นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ ๑ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด

 

          เมื่อครั้งยังมีพระชนม์ชีพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองเพชรบุรี ทุกปี ปีละหลายครั้ง และโปรดให้สร้างพระราชวังพระนครคีรีขึ้นที่เขาวัง

          ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบังเกิดแก่ประเทศชาติ เป็นเอนกประการ จังหวัดเพชรบุรี จึงเห็นสมควรขอพระราชทานนามวิทยาลัยพยาบาล เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามวิทยาลัยพยาบาล นามว่า วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดยขอพระบรมราชานุญาตินำ พระราชลัญจกร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ประกอบพระราชพิธีเปิดป้ายชื่อ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๓

 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯพระราชทานนามวิทยาลัยพยาบาล ณ จังหวัดมหาสารคาม ว่า ศรีมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๕ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๕

          ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชทานหมวกให้แก่นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ ๑ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด

สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดอาคารเรียน ณ วิทยาลัยบรมราชชนนี ยะลา และ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

 

 
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๑๔)
 
 
สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดป้ายชื่อ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 
สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคาร ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส
   

 
สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคาร ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 
สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคาร ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 
 
 
สมเด็จพระนางพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในการประชุมมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช
 
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
   
พระ เจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จฯ ประทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก ที่สำเร็จการศึกษา
   

 

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.