สัญลักษณ์

                                               

 

                                                                         ดาว์โหลด logo

ความหมายตราสัญลักษณ์
อักษรพระนามาภิไธย
สธ พร้อมมงกุฎ

              หมายถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของวิทยาลัย ได้พระราชทานชื่อวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร” และพระราชทานพระราชานุญาต ให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

คำขวัญ ทนุโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ    หมายถึง ในหมู่มนุษย์ ผู้ประเสริฐสุด คือคนที่ฝึกแล้ว
สีม่วง
        หมายถึง สีประจำประองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สีเหลือง
    หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

 

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.