ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาชั้นนำ ตามมาตรฐานสากล บนเครือข่ายงาน ผ่านวิถีสุขภาพ

 

พันธกิจ

๑. การผลิตและพัฒนาบุคลกรด้านสาธารณสุข

    ๑.๑ ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข

    ๑.๒ พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

๒. การวิจัยและผลงานวิชาการ

๓. การบริการวิชาการ

    ๓.๑ การบริการแก่ชุมชน

    ๓.๒ บริการวิชาการสาธารณสุข

๔. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ค่านิยมร่วม

                  "MOPH"

                   M: Mastery เป็นนายตนเอง

                   O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่

                   P: People center ใส่ใจประชาชน

                   H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

    ๑. ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ

    ๒. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล

    ๓. ส่งเสริมและพัฒนางานตามพันธกิจผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

    ๔. พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.