การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑. การรับตรงจากพื้นที่ (ปิดรับสมัคร)
*รับผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.๖*
๑.๑ เกณฑ์การสมัคร
_____ ๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ใช้ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
_____ ๒) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๒๕ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๒๕
_____ ๓) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และคุณลักษณะเด่น ได้แก่ ๑) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความเป็นผู้นำ ๒) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๓) อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
_____ ๔) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด

๒. การรับตรง (ปิดรับสมัคร)
๒.๑ เกณฑ์การสมัคร  ใช้ ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา สำหรับผู้กำลังศึกษา ม.๖ หรือ ๖ ภาคการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จ ม.๖ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

๓. การรับแบบ Admissions  รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซด์วันที่ ๑-๗ เมษายน ๒๕๖๒ (วันที่รับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามที่เว็บรับสมัคร)
๓.๑ เกณฑ์การสมัคร ประกอบด้วย
_____ ๑) GPAX แบบไม่ถ่วงน้ำหนัก O-NET
_____ ๒) O-NET ๕ รายวิชา คือ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม
_____ ๓) GAT รหัสวิชา ๘๕
_____ ๔) PAT๒

๔. การรับตรงอิสระ   ยื่นใบมัคร ณ วิทยาลัย วันที่ ๒๑-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ (วันที่รับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามที่เว็บรับสมัคร)
๔.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณสมบัติในรอบการรับแบบ Admissions

 

ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก (website ที่ใช้ในการรับสมัคร)คลิก>> https://admission.pi.in.th

 

**คำแนะนำนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล จะอัพโหลดให้ทราบต่อไป (ในคำแนะนำจะประกอบด้วย คำชี้แจงการรายงานตัว, หลักฐานการรายงานตัว, การประชุมผู้ปกครอง, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรายการเครื่องใช้ส่วนตัว เป็นต้น)

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.