สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาทันตสาธารณสุข)

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 138       หลักสูตร : 4 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 8 ปี
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป , จำนวน 30 หน่วยกิต
1.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , จำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4021 101  มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3(1-4-4)
 4021 102  พื้นฐานการคิดเชิงระบบ 3(3-0-6)
 4021 103  สถานการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
 
 
1.2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา 2 ภาษาและการสื่อสาร , จำนวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4021 104  ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 4021 105  ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
 4021 106  ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
 4021 207  ภาษาอังกฤษทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ 3(3-0-6)
 
 
1.3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา 3 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4021 108  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
 4021 109  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
 
 
1.4. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา 4 คอมพิวเตอร์ , จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4021 110  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
 
 
1.5. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก , จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4021 111  พลวัตรกลุ่มและภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
 4021 111  การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6)
 4021 112  การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6)
 4021 113  การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย 3(3-0-6)
 4021 114  มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล 2(2-0-4)
 4021 115  พลังงานชีวิต 2(2-0-4)
 ล.01x  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2(0-0-0)
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ , จำนวน 102 หน่วยกิต
2.01. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข(วิทย์ฯ - คณิต) , จำนวน 19 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4022 116  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5)
 4022 117  การสาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4)
 4022 118  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
 4022 219  โภชนาการชุมชน 2(2-0-4)
 4022 325  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4)
 4022 328  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย 2(2-0-4)
 4022 329  อนามัยชุมชน 3(1-4-4)
 4022 332  กฎหมายสาธารณสุขและทันตนิติเวช 2(2-0-4)
 
 
2.02. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข : กลุ่มวิชาชีวสถิติหรือสถิติการวิจัย , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4022 226  ชีวสถิติ 2(2-0-4)
 4022 227  ประชากรศาสตร์ 2(2-0-4)
 
 
2.03. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข : กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4022 230  อนามัยสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
 4022 231  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4)
 
 
2.04. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข : กลุ่มวิชาการบริหาร/การจัดการด้านสุขภาพ , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4022 134  คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ 2(2-0-4)
 4022 233  การบริหารงานสาธารณสุข 2(1-2-3)
 
 
2.05. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข : กลุ่มวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์/การสร้างเสริมสุขภาพ , จำนวน 7 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4022 221  การสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้น 2(2-0-4)
 4022 323  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
 4022 324  การสื่อสารเชิงสุขภาพ 2(2-0-4)
 
 
2.06. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข : กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด/การป้องกันควบคุมโรค , จำนวน 5 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4022 220  การควบคุมโรคและการป้องกันโรค 2(2-0-4)
 4022 222  วิทยาการระบาด 3(2-2-5)
 
 
2.07. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข : กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติภาคสนามและ/หรือฝึกปฏิบัติวิชาชีพ , จำนวน 10 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4023 451  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนภาคสนาม 4(0-12-4)
 4023 452  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพทันตสาธารณสุขภาคสนาม 1 3(0-9-3)
 4023 453  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพทันตสาธารณสุขภาคสนาม 2 3(0-9-3)
 
 
2.08. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ : กลุ่มวิชา 1 พื้นฐานวิชาชีพทันตกรรม , จำนวน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4023 339  การเตรียมความพร้อมทันตกรรมคลินิก 2(0-4-2)
 4023 238  ทันตศัลยศาสตร์ 3(3-0-6)
 4023 135  ทันตกายวิภาคศาสตร์ 3(2-2-5)
 4023 236  พยาธิวิทยาช่องปากและทันตพิเคราะห์โรค 3(3-0-6)
 4023 237  ทันตกรรมหัตถการ 4(2-4-6)
 
 
2.09. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ : กลุ่มวิชา 2 ทันตกรรมคลินิก , จำนวน 10 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4023 441  ทันตกรรมคลินิกผสมผสาน 2 4(0-8-4)
 4023 340  ทันตกรรมคลินิกผสมผสาน 1 4(0-8-4)
 4023 342  สัมมนางานคลินิกทันตกรรม 2(0-4-2)
 
 
2.10. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ : กลุ่มวิชา 3 การป้องกันโรคในช่องปาก , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4023 243  ทันตกรรมป้องกันระดับบุคคล 4(3-2-7)
 
 
2.11. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ : กลุ่มวิชา 4 การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก , จำนวน 20 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4023 344  วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก 3(2-2-5)
 4023 345  การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มหญิงมีครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน 3(2-2-5)
 4023 346  การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน 4(2-4-6)
 4023 347  การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมายอื่น 2(1-2-3)
 4023 348  ระบบงานทันตสาธารณสุข 3(2-2-5)
 4023 450  โครงงานวิจัยเพื่อพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 3(0-6-3)
 4023 449  สัมมนางานทันตสาธารณสุข 2(0-4-2)
 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 ล1..  วิชาเลือกเสรี1 2(0-0-0)
 ล1..  วิชาเลือกเสรี2 2(0-0-0)
 ล3..  วิชาเลือกเสรี3 2(0-0-0)
 4024 054  สมุนไพร 2(2-0-4)
 4024 055  กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3)
 4024 056  การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4)
 4024 057  การศึกษาอิสระ 2(1-2-3)
 4024 058  การศึกษาดูงาน 2(1-2-3)
 4024 059  สุขภาพและความงาม 2(2-0-4)
 4024 060  แบดมินตันเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
 4024 061  โยคะเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
 4024 062  ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก 2(2-0-4)

 

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.