สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน)

หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 140       หลักสูตร : 4 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 8 ปี
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป , จำนวน 30 หน่วยกิต
1.1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , จำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 5221 101  การพัฒนาการคิดเชิงระบบ 3(2-2-5)
 5221 102  มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3(1-4-4)
 5221 103  จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว 3(3-0-6)
 
 
1.2. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร , จำนวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 5221 104  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
 5221 105  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
 5221 106  ภาษาอังกฤษทางด้านสาธารณสุข 3(2-2-5)
 5221 407  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(2-2-5)
 
 
1.3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 5221 108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
 5221 109  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
 
 
1.4. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ , จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 5221 110  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ , จำนวน 104 หน่วยกิต
2.1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ , จำนวน 33 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 5222 111  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
 5222 212  ชีวสถิติ 3(2-2-5)
 5222 313  สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
 5222 114  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5)
 5222 115  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
 5222 116  หลักการสาธารณสุข 3(3-0-6)
 5222 217  สุขภาพจิตชุมชน 3(2-3-5)
 5222 218  สุขภาพผู้สูงอายุ 2(1-3-3)
 5222 219  โภชนาการชุมชน 3(2-3-5)
 5222 320  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4)
 5222 321  ประชากรศาสตร์ 2(2-0-4)
 5222 422  การจัดการสาธารณภัย 3(2-3-5)
 
 
2.2. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข , จำนวน 31 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 5223 323  การวิจัยด้านสาธารณสุข 1 3(2-3-5)
 5223 224  วิทยาการระบาด 3(2-3-5)
 5223 325  การบริหารงานสาธารณสุข 3(2-3-5)
 5223 326  อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 3(2-3-5)
 5223 327  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 3(2-3-5)
 5223 228  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6)
 5223 229  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(1-6-5)
 5223 230  การปฐมพยาบาล 3(2-2-5)
 5223 231  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6)
 5223 332  ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 2 4(0-16-8)
 
 
2.3. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา , จำนวน 40 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 5224 233  การส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน 4(2-6-7)
 5224 434  การจัดการสุขภาพชุมชน 3(2-3-5)
 5224 235  การฟื้นฟูสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน 2(1-3-3)
 5224 236  ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 1 4(0-16-8)
 5224 237  การใช้ยาเบื้องต้น 2(2-0-4)
 5224 238  การบำบัดโรคเบื้องต้น 4(3-3-7)
 5224 339  อนามัยสิ่งแวดล้อม 2 3(2-3-5)
 5224 440  การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข 3(2-3-5)
 5224 441  ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3 6(0-24-12)
 5224 342  วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ 2(1-3-3)
 5224 243  การสื่อสารด้านสุขภาพ 2(1-3-3)
 5224 444  การสัมมนางานสาธารณสุข 2(0-4-2)
 5224 345  การวิจัยด้านสาธารณสุข 2 3(1-6-5)
 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 5225 046  สมุนไพร 2(2-0-4)
 5225 047  กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3)
 5225 048  การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4)
 5225 049  การศึกษาอิสระ 2(0-4-2)
 5225 050  การศึกษาดูงาน 2(0-4-2)
 5225 051  สุขภาพและความงาม 2(2-0-4)
 5225 052  กีฬาเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
 5225 053  โยคะเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
 5225 054  ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก 2(2-0-4)
 5225 055  การนวดไทย 2(1-2-3)
 5225 056  ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 2(2-0-4)
 5225 057  จังหวัดศึกษา 2(1-2-3)
 5225 058  นวัตกรรมด้านสาธารณสุข 2(1-2-3)

 

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.