การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย)

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 142       หลักสูตร : 4 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 8 ปี
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป , จำนวน 33 หน่วยกิต
1.2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 00-011-101  พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 3(3-0-6)
 00-012-101  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6)
 
 
1.3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 00-021-101  ทักษะทางสารนิเทศ 3(3-0-6)
 00-021-002  การจัดการความรู้ 3(3-0-6)
 00-022-101  คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 3(3-0-6)
 00-023-101  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
 
 
1.4. กลุ่มวิชาภาษา , จำนวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 00-031-101  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6)
 00-031-102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 00-031-203  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
 00-031-204  สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
 00-031-205  การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
 00-032-101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 00-033-101  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 00-034-001  การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
 00-035-001  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 00-036-101  ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
 
 
1.5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , จำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 00-041-001  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 00-041-102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 00-041-103  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
 00-042-101  คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
 
 
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ , จำนวน 103 หน่วยกิต
2.2. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน , จำนวน 40 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 10-010-101  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 2(2-0-4)
 10-010-102  ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 1(0-3-1)
 10-010-103  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 2(2-0-4)
 10-010-104  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1(0-3-1)
 10-010-205  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2(2-0-4)
 10-010-206  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1(0-3-1)
 10-010-207  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 2(2-0-4)
 10-010-208  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 1(0-3-1)
 10-010-210  การสร้างเสริมสุขภาพวิถีไท 2(2-0-4)
 10-010-312  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 3(3-0-6)
 10-010-313  ระบบสุขภาพของประเทศ 1(1-0-2)
 10-010-316  ศัพท์การแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)
 10-010-117  เคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
 10-010-118  ชีววิทยา สำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
 10-010-119  ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
 10-010-120  เคมีเภสัชวัตถุ 3(2-3-5)
 10-010-221  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(2-3-5)
 10-010-222  ชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
 10-010-223  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 3(2-3-5)
 10-010-324  ระบาดวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
 10-010-428  สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(1-3-4)
 
 
2.3. กลุ่มวิชาชีพบังคับ , จำนวน 57 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 10-011-205  เภสัชกรรมไทย 1 1(1-0-2)
 10-011-206  ปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย 1 1(0-3-1)
 10-011-207  เภสัชกรรมไทย 2 2(2-0-4)
 10-011-208  ปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย 2 1(0-3-1)
 10-011-309  เภสัชกรรมไทย 3 2(2-0-4)
 10-011-310  ปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย 3 1(0-3-1)
 10-011-311  เภสัชกรรมไทย 4 2(2-0-4)
 10-011-312  ปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย 4 1(0-3-1)
 10-012-203  เวชกรรมไทย 1 2(2-0-4)
 10-012-204  ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 1 1(0-3-1)
 10-012-305  เวชกรรมไทย 2 2(2-0-4)
 10-012-306  ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 2 1(0-3-1)
 10-012-307  เวชกรรมไทย 3 2(2-0-4)
 10-012-308  ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 3 1(0-3-1)
 10-012-409  เวชกรรมไทย 4 2(2-0-4)
 10-012-410  ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 4 1(0-3-1)
 10-013-205  การนวดไทย 1 1(1-0-2)
 10-013-206  ปฏิบัติการการนวดไทย 1 2(0-6-2)
 10-013-207  การนวดไทย 2 1(1-0-2)
 10-013-208  ปฏิบัติการการนวดไทย 2 2(0-6-2)
 10-013-309  การนวดไทย 3 1(1-0-2)
 10-013-310  ปฏิบัติการการนวดไทย 3 2(0-6-2)
 10-014-304  ผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทย 1 2(2-0-4)
 10-014-305  ปฏิบัติการผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทย 1 1(0-3-1)
 10-014-306  ผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทย 2 2(2-0-4)
 10-014-307  ปฏิบัติการผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทย 2 1(0-3-1)
 10-016-301  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 3(0-21-3)
 10-016-403  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย 4(0-27-4)
 10-016-404  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย 3(0-21-3)
 10-016-405  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย 2(0-14-2)
 10-017-402  ปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทย 3(0-6-3)
 10-010-326  ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 3(2-3-5)
 10-010-427  สัมมนาทางด้านสุขภาพ 1(0-3-1)
 
 
2.4. กลุ่มวิชาชีพเลือก , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 10-018-001  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางการแพทย์ 3(3-0-6)
 10-018-002  การแพทย์ทางเลือกและธรรมชาติบำบัด 3(3-0-6)
 10-018-003  พฤกษเคมีเครื่องสำอาง 3(3-0-6)
 10-018-004  อาการวิทยาและโรควินิจฉัยสำหรับแพทย์แผนไทย 3(2-3-5)
 10-018-005  ตำรายาในเอกสารโบราณ 3(3-0-6)
 10-018-006  การพัฒนาสมุนไพรเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 10-018-007  การสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย์ 3(3-0-6)
 10-018-008  ระบบสารสนเทศทางการแพทย์แผนไทย 3(3-0-6)
 10-018-009  การแพทย์พื้นบ้าน 3(3-0-6)
 10-018-010  ธรรมานามัย 3(3-0-6)
 10-018-011  สปาไทย 2(2-0-4)
 10-018-012  ปฏิบัติการสปาไทย 1(0-3-1)

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.