ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม)

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม (เสร็จปี 2557)
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 85       หลักสูตร : 2 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 4 ปี
 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต , จำนวน 21 หน่วยกิต
1.1. กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร , จำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 1911 107  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 1911 108  ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
 1911 209  ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคเภสัชกรรม 3(3-0-6)
 
 
1.2. กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 1911 110  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
 1911 111  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
 
 
1.3. กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 1911 113  มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 1911 112  การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 3(2-2-5)
 
 
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ , จำนวน 58 หน่วยกิต
2.1. กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน , จำนวน 13 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 1912 114  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5)
 1912 115  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
 1912 216  ชีวสถิติ 3(2-2-5)
 1912 217  ระบาดวิทยาและการควบคุมป้องกันโรค 2(1-2-3)
 1912 118  คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ 2(1-2-3)
 
 
2.2. กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ , จำนวน 25 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 1912 119  เภสัชวิทยา 1 2(2-0-4)
 1912 220  เภสัชวิทยา 2 3(3-0-6)
 1912 121  รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 1 3(2-2-5)
 1912 222  รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 2 2(1-2-3)
 1912 223  บริหารเวชภัณฑ์ 1 2(1-2-3)
 1912 224  บริหารเวชภัณฑ์ 2 2(1-2-3)
 1912 225  กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 2(1-2-3)
 1912 226  สารนิเทศทางเภสัชกรรม 2(1-2-3)
 1912 227  เภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้น 2(1-2-3)
 1912 228  งานบริการเภสัชกรรม 2(1-2-3)
 1912 229  การพัฒนาด้านเทคนิคเภสัชกรรมในชุมชน 3(1-4-4)
 
 
2.3. กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก , จำนวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 1912 030  พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3(3-0-6)
 1912 031  โลจิสติกส์ระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
 1912 032  สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3(3-0-6)
 1912 033  สัมมนาทางเทคนิคเภสัชกรรม 3(3-0-6)
 1912 034  เทคนิคการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ 3(3-0-6)
 1912 035  การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6)
 1912 036  ความรู้เบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรค 3(3-0-6)
 1912 037  บริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
 1912 238  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 1 2(0-0-0)
 1912 239  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 2 2(0-0-0)
 1912 000  วิชาชีพเลือก 3(0-0-0)
 1912 000  วิชาชีพเลือก 3(0-0-0)
 
 
2.4. ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 1912 238  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 1 2(0-0-0)
 1912 239  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 2 2(0-0-0)
 
 
2.5. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 1912 240  โครงการพัฒนาด้านเภสัชกรรม 4(0-0-0)
 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 1913 000  วิชาเลือกเสรี 2(0-0-0)
 1913 000  วิชาเลือกเสรี 2(0-0-0)
 1913 000  วิชาเลือกเสรี 2(0-0-0)
 1913 041  อาเซียนศึกษา 2(2-0-4)
 1913 042  การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4)
 1913 043  การศึกษาอิสระ 2(1-2-3)
 1913 044  การศึกษาดูงาน 2(1-2-3)
 1913 045  ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก 2(2-0-4)
 1913 046  ประเพณีและศาสนาในไทย 2(2-0-4)
 1913 047  กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
 1913 048  ดนตรีกับชีวิต 2(2-0-4)
 1913 049  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4)
 1913 050  การประเมินโครงการ 2(1-2-3)
 1913 051  ศิลปะการพูดและการนำเสนอ 2(1-2-3)
 1913 052  การประกอบธุรกิจสุขภาพ 2(2-0-4)
 1913 000  เลือกเสรี 3(0-0-0)
 1913 000  วิชาเลือกเสรี 3(0-0-0)
 
 
4. กลุ่มรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ , จำนวน 0 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 1910 101  คณิตศาสตร์สำหรับเทคนิคเภสัชกรรม 3(3-0-6)
 1910 102  คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)
 1910 103  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6)
 1910 104  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
 1910 105  ระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
 1910 106  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3(3-0-6)

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.