ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ )

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 101       หลักสูตร : 2 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 4 ปี
 
1. กลุ่มรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ , จำนวน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4910 101  ระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
 4910 102  การปฐมพยาบาล 3(1-4-4)
 4910 103  ศัพท์ทางการแพทย์สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน 3(3-0-6)
 4910 104  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6)
 4910 105  การป้องกันปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6)
 4910 106  การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน 3(3-0-6)
 
 
2. หมวดวิชาทักษะชีวิต , จำนวน 21 หน่วยกิต
2.2. กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร , จำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4911 107  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 4911 108  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
 4911 209  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
 
 
2.3. กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4911 110  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
 4911 211  การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 3(2-2-5)
 
 
2.4. กลุ่มวิชาทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4911 112  มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 4911 213  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
 
 
3. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ , จำนวน 56 หน่วยกิต
3.2. กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน , จำนวน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4912 114  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบ้ติการฉุกเฉิน 3(2-2-5)
 4912 115  พยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน 3(3-0-6)
 4912 116  เภสัชวิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6)
 4912 117  จิตวิทยาทั่วใป 3(3-0-6)
 4912 218  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
 4912 219  ชีวสถิติและวิทยาการระบาด 3(2-2-5)
 
 
3.3. กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ , จำนวน 28 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4912 120  เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน 3(1-4-4)
 4912 121  การประเมินสภาพ 4(2-4-6)
 4912 122  การยกและการเคลื่อนย้าย 3(1-4-4)
 4912 223  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2(2-0-4)
 4912 224  การช่วยฟื้นคืนชีพ 3(1-4-4)
 4912 225  การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 2(2-0-4)
 4912 226  การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 3(2-2-5)
 4912 227  การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี 2(2-0-4)
 4912 228  ระบบปฎิบ้ติการแพทย์ฉุกเฉิน 4(2-4-6)
 4912 229  นิติเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2(2-0-4)
 
 
3.4. กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก , จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4912 030  การบริหารงานสาธารณสุข 2(2-0-4)
 4912 031  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4)
 4912 032  ภูมิปัญญาใทยและการแพทย์ทางเลีอก 2(2-0-4)
 
 
3.5. ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4912 233  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิขาชีพ 1 2(0-10-0)
 4912 234  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิขาชีพ 2 2(0-10-0)
 
 
3.6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4912 235  โครงการพัฒนาทักษะวิขาชีพ 4(0-12-0)
 
 
4. หมวดวิชาเลีอกเสรี , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4913 036  การถ่ายภาพ 2(1-2-3)
 4913 037  หัตถเวชศาสตร์ 2(1-2-3)
 4913 038  การขับรถยนต์ 2(0-4-2)
 4913 039  การประเมินโครงการ 2(1-2-3)
 4913 040  การว่ายนํ้า 2(2-0-4)
 4913 041  การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4)
 4913 042  พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม 2(1-2-3)
 4913 043  โยคะเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
 4913 044  ศิลปะการป้องกันตัว 2(0-4-2)
 4913 045  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4)
 4913 046  การวิจัยเบื้องต้น 2(1-2-3)
 4913 047  อาเซียนศึกษา 2(2-0-4)

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.